BaVib

SCHEURMETER

menu MenuInformatie Monitoringsplan
Monitoringsplan

Aan de hand van een risico-inventarisatie kan een monitoringsplan opgesteld worden. De doelstelling van de monitoring is om vooraf  verschillende stadia om tijdens de uitvoering over meetdata te kunnen beschikken en op deze wijze iets te kunnen zeggen over eventuele vervormingen, trillingen en geluidshinder ter plaatse van de belendingen en overige infrastructuur. De gemeten waarden worden vergeleken met de in het monitoringsplan vastgestelde alarmwaarden, waardoor, bij inachtneming van die waarden, de kans op schade klein is. Een communicatieplan kan geactiveerd worden in geval van overschrijdingen of calamiteiten om zo de juiste mensen te activeren .
Door te meten en de meetdata op de juiste methode te interpreteren kan tijdig worden geanticipeerd in het bouwproces. Dit voorkomt boze buren en komt de voortgang, kwaliteit en kosten van het bouwproces ten goede.

Een monitoringplan kan uit de volgende onderdelen bestaan:

- risicobeoordeling omgeving
- bouwkundige (voor)opname
- trillingsmetingen
- predictie trillingen
- hoogte- en/of deformatiemeting
- peilbuismetingen
- scheurmeting